Algemene Voorwaarden

Bijlage 1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROEN-ECO B.V.

Artikel 1 Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Opdrachtgever en Exploitant, alsmede op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en Overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten Overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien Opdrachtgever en Exploitant dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Zij gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de (postcontractuele) betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voortvloeit uit de betreffende bepaling.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Algemene Voorwaarden van Exploitant met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 2 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Exploitant is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten zulks met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van die wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

Een overeenkomst met Wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Exploitant. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Exploitant.

Artikel 4 Eigendom laadpunt

4.1. Het laadpunt blijft te allen tijde eigendom van de Exploitant, behoudens de overname tegen betaling van de restwaarde door de Opdrachtgever.

4.2. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst levert Exploitant het oplaadpunt op aan de Opdrachtgever tegen gelijktijdige betaling van de restwaarde.

4.3. Exploitant kan bij verkoop van het laadpunt aan Opdrachtgever niet worden aangesproken voor welk gebrek of schade dan ook en Opdrachtgever vrijwaart Exploitant voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 5 Tussentijdse opzegging en ontbinding

5.1. Onverminderd alle overige haar toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, heeft de Exploitant het recht deze overeenkomst te allen tijde, zonder opzegging en met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen:
a. Indien het bedrijf van de Opdrachtgever (tijdelijk of permanent) wordt gestaakt, in surseance van betaling is geraakt of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever informeert Exploitant per omgaande indien een van deze situaties zich voordoet, zodat Exploitant tijdig het laadpunt of de laadpunten kan verwijderen;
b. indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in het aandeelhouderschap van de Opdrachtgever, die, ook na onderling overleg tussen de Partijen, voor de Exploitant onaanvaardbaar blijkt;
c. indien de Opdrachtgever betrokken is bij een delict dat de financiële positie en/of goede naam in gevaar brengt of indien ernstige verdenkingen en aantoonbare aanwijzingen daartoe bestaan;
d. ingeval van wanprestatie van de Opdrachtgever;

e. indien er naar oordeel van de Exploitant onvoldoende traffic gegenereerd wordt.

Exploitant is in voornoemde gevallen gerechtigd de laadpalen per omgaande te verwijderen, zonder enig recht op

schadevergoeding voor Opdrachtgever.

5.2. De opdrachtgever heeft het recht om het contract te allen tijde te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden en is een beëindigingsvergoeding verschuldigd aan de exploitant zoals beschreven in de bijlage. Voor alle duidelijkheid: de toepasselijke beëindigingsvergoeding wordt berekend op basis van de daadwerkelijke beëindigingsdatum aan het einde van de opzegtermijn.

Artikel 6 Overdracht van verplichtingen aan derden

Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exploitant en behoudens het bepaalde in deze Overeenkomst, niet toegestaan rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst en/of de exploitatie van het oplaadpunt over te dragen aan derden c.q. het laadpunt op een andere wijze aan derden ter beschikking te (laten) stellen c.q. over te dragen.

Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid

Exploitant is niet aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit en verband houdende met deze Overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld. Opdrachtgever zal geen vorderingen jegens Exploitant doen gelden en vrijwaart de Exploitant tegen alle aanspraken van derden die verband houden met deze Overeenkomst.

Artikel 8 Niet-nakoming

Indien één van de Partijen enige verplichtingen uit de Overeenkomsten niet of niet volledig nakomt, zal de nalatige partij door de andere partij schriftelijk, per aangetekende brief, worden gesommeerd binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de nalatige partij daarop alsnog in gebreke blijft, zal zij in verzuim zijn. De in verzuim zijnde partij is voor iedere dag dat zij in verzuim blijft een boetebedrag van € 25,– verschuldigd aan de wederpartij. Dit laat onverlet het recht van de andere partij nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze overeenkomst en alle daartoe behorende onderdelen worden beheerst door het Nederlands Recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.